Tartu Descartes'i Kooli õpilaste tunnustamise ja mõjutamise kord

Kehtestatud Tartu Descartes'i Kooli direktori 15.01.2018 käskkirjaga nr 4

TUNNUSTAMINE

Õpilast tunnustatakse klassijuhataja või aineõpetajate ettepanekute alusel.

1. Tunnustamine õppeaasta jooksul

1.1. Õpetaja suuline kiitus

1.2. Õpetaja/klassijuhataja kirjalik tänu või kiitus sisevõrgus

1.3. Kiituse avaldamine direktori käskkirjaga – I, II ja III trimestri lõpul

1.3.1.      1.–3. klassis teeb ettepaneku tunnustamiseks klassijuhataja.

1.3.2.   4.–6. klassis nelja-viielised õpilased või keskmise hindega 4,5, oskusained „A“ ja käitumine ning hoolsus "eeskujulik" või "hea".

1.3.3.     7.–9. klassis nelja-viielised õpilased või keskmise hindega 4,3 ja käitumine ning hoolsus "eeskujulik" või "hea".

2. Tunnustamine õppeaasta tulemuste põhjal

Õpilase kiituskirjaga tunnustamise otsustab õppenõukogu.

2.1. Kiituskiri "Väga hea õppimise eest" (1.–8. klass)

2.1.1.     1.–3. klass – õpitulemuste ja käitumise põhjal teeb ettepaneku tunnustamiseks klassijuhataja.

2.1.2.     4.–8. klass – aastahinded kõik "väga head", II kooliastmes oskusained „A“ ning käitumine ja hoolsus "eeskujulik" või "hea". Erandina võib kiituskirja anda õpilasele, kellel III kooliastmes on ühes oskusaines aastahinne "hea".

2.2.   4.–9. klass – tunnustatakse kiituskirjaga "Silmapaistvate tulemuste eest üksikus õppeaines".

2.3. Kiidukiri – 1.–3.kl konkreetse oskuse/tulemuse eest 

2.4. Kiitus põhikooli lõputunnistusel

2.4.1.     Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamite hinne on "väga hea".

2.4.2.     Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustab õppenõukogu.

3. Lisatunnustamine

3.1. Kooli aukiri – antakse Eesti iseseisvuspäevale pühendatud aktusel kooliastme lõpuklassi õpilastele (3., 6., ja 9. kl) väga heade õpitulemuste eest või silmapaistvate saavutuste puhul.

3.2. Direktori vastuvõtt – toimub õppeaasta jooksul silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele.

3.3. Kooli tänukiri – antakse silmapaistvate tulemuste eest kooli esindamisel.

3.4. Raamat/kingitus – antakse põhikooli lõpetamisel silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilasele.

MÕJUTAMINE

Meetmed kasvatustöö eesmärkide saavutamiseks Tartu Descartes'i Koolis, kodukorra ja ühiselu normide vastu eksinud õpilaste mõjutusvahendid on järgmised:

1. Halva õppeedukuse korral

1.1. Aineõpetaja vestleb õpilasega, vajadusel lapsevanemaga, teavitab klassijuhatajat. Samal ajal toimub ka õpilase järeleaitamine aineõpetaja poolt.

1.2. Klassijuhataja vestlus ja edasised kokkulepped õppeedukuse parandamiseks õpilasega, vajadusel lapsevanemaga.

1.3. Klassijuhataja suunab õpilase kooli tugikomisjoni (psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, õppealajuhataja, vajadusel aineõpetaja), kus selgitatakse välja õpilase erivajadused ning tehakse vastav ettepanek õppenõukogule (tugiõppevorm: õpiabi, koduõpe, individuaalne õppekava); soovitus erispetsialisti vastuvõtule; suunamine nõustamiskomisjoni.

2. Halva käitumise ja koolikohustuse mittetäitmise korral

2.1. Aineõpetaja suuline või kirjalik märkus, klassijuhataja informeerimine.

2.2. Klassijuhataja, aineõpetaja vestlus õpilasega, vajadusel lapsevanemaga.

2.3. Klassijuhataja suunab õpilase vestlema psühholoogi või sotsiaalpedagoogiga.

2.4. Klassijuhataja koostöös vanema(te)ga suunab õpilase kooli tugikomisjoni (psühholoog, sotsiaalpedagoog, klassijuhataja, vajadusel aineõpetaja(d), õppealajuhataja).

2.5. Erandkorras õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud ruumis ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused.

2.6. Kontrollkaardi kasutamine tunnitöö ja -käitumise kontrollimiseks.

2.7. Ajutine keeld osa võtta õppekavavälistest tegevustest.

2.8. Ajutine õppes osalemise keeld lapsevanema nõusolekul koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.  

2.9. Klassijuhataja põhjendatud ettepanekul otsustab õppenõukogu hinnata õpilase käitumist hindega "mitterahuldav".

2.10. Klassijuhataja, aineõpetaja või juhtkonna liikme esildis direktorile, mille põhjal otsustatakse õpilasele avaldada direktori käskkirjaga märkus, noomitus või vali noomitus.